Bình Thuận

Ngành y tế Bình Thuận: Đổi mới công tác đào tạo, ổn định bộ máy tổ chức

9:49 sáng | 22/03/2019

Ngoài các hoạt động thường quy như nâng cao hoạt động đào tạo đội ngũ cán bộ y tế, Bình Thuận xác định ổn định bộ máy bộ chức y tế là nhiệm vụ trọng tâm.

 

Tinh gọn bộ máy tổ chức

Năm 2018, Sở Y tế Bình Thuận đã phối hợp Sở Nội vụ tham mưu việc sáp nhập Trung tâm Mắt vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh dựa trên cơ sở sáp nhập 05 Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh, sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành và đa lĩnh vực. Sở đã ban hành quyết định thành lập văn phòng Sở Y tế Bình Thuận trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ vào văn phòng Sở, thành lập Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh trên cơ sở hợp nhất Phòng Nghiệp vụ Y và Phòng Nghiệp vụ Dược.

Bên cạnh đó, tỉnh đã ký các quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng, thực hiện đúng công tác tinh giảm biên chế theo chỉ đạo của cấp trên.

Tăng cường công tác đào tạo

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế đã chủ động tìm kiếm, mời gọi nhân lực có trình độ sau đại học, về công tác tại Bệnh viện; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để bác sỹ làm việc tại Bệnh viện phát huy năng lực, sở trường công tác. Xây dựng Kế hoạch công tác đào tạo nhân lực y tế năm 2018; đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt nhu cầu đào tạo sau đại học năm 2018 (gồm 52 người)[1]. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho 11 sinh viên học đại học chính quy niên khóa 2018 – 2024 theo địa chỉ sử dụng của tỉnh tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, phê duyệt cho 09 viên chức học đại học Y đa khoa hệ liên thông năm 2018 và phê duyệt cho 04 sinh viên học đại học chính quy niên khóa 2018 – 2024 theo địa chỉ sử dụng của tỉnh tại Trường Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch.

Ngoài ra, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các khóa đào tạo về lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và bồi dưỡng kiến thức an ninh – quốc phòng cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc vượt kế hoạch được giao.

Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm

Dựa trên kết quả đạt được trong năm 2018, thường trực tỉnh uỷ Bình Thuận đã cơ bản thống nhất một số nhiệm vụ mà Sở Y tế cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Một là, rà soát chỉ tiêu và nhiệm vụ của ngành Y tế để tập trung thực hiện, tổ chức các hội thảo chuyên đề, đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực ngành y tế cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị y tế…

Hai là, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện; tăng cường quy tắc ứng xử; nâng cao tinh thần y đức.

Ba là, tăng cường y tế dự phòng, khốnt chế dịch bệnh, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc tế về y tế.

Bốn là, thực hiện tốt công tác đào tạo bác sĩ theo địa chỉ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Sở Y tế và các đơn vị trong ngành làm chủ đầu tư, tăng cường công tác quản lý và bảo quản trang thiết bị y tế

Năm là, đề xuất chính sách xã hội hoá đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, thực hiện dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao tại các cơ sở y tế công lập, nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh tại cá cơ sở Y tế ngoài công lập.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong hoạt động khám, chữa bệnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước liên quan đến khám, chữa bệnh; đẩy mạnh công tác thanh tra và xử lý nghiêm những vi phạm liên quan.

Bảy là, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác đánh giá và xếp loại cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Trân Châu