Tin tức VCCI

10 nhiệm vụ trọng tâm của VCCI trong năm 2023

12:36 chiều | 12/01/2023
Chủ tịch VCCI yêu cầu ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh 10 nội dung lớn, quan trọng cần triển khai tốt....

Cốt lõi trong kinh doanh là đạo đức

4:29 sáng | 18/11/2022
Ở một cấp độ cơ bản nhất, đạo đức kinh doanh không chỉ là sự khác biệt giữa đúng và sai mà còn là ứng dụng kiến thức thực tế vào kinh doanh. Ở khía cạnh cá nhân, lãnh đạo...