ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII

VCCI: Tầm nhìn và sứ mệnh mới

8:54 sáng | 25/12/2021
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, VCCI đã hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ công tác chủ yếu Đại hội VCCI lần thứ VI đề ra và những nhiệm vụ khác được Đảng, Nhà nước giao.Trong nhiệm kỳ...