Tin nổi bật

Sở Nông nghiệp tỉnh Vính Long: Nông dân giữ vai trò chủ thể

3:17 sáng | 09/04/2020

Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), Vĩnh Long đã đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt là thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM đã được xác định một cách rõ ràng.

Phấn đấu đạt 57/89 xã NTM

Thời gian qua, Vĩnh Long đã nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững, quy mô sản xuất hàng hoá lớn, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh ngày càng cao hơn, kết cấu hạ tầng kinh tế ngày được hiện đại hoá.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất cũng được tổ chức hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Nỗ lực của tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận người dân khu vực nông thôn, giúp nâng cao dân trí, đặc biệt là nông dân giữ vai trò chủ thể.

Trong năm 2020, Vĩnh Long phấn đấu đưa 57/89 xã được công nhận xã NTM (64%), các xã còn lại phấn đấu thực hiện đạt thêm ít nhất 01 tiêu chí trở lên, riêng các xã đã được công nhận đạt xã NTM tiếp tục giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí ở mức độ cao hơn, tích cực phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Nỗ lực với quyết tâm cao nhất

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay trong năm 2020, Vĩnh Long quyết tâm thực hiện 07 giải pháp trọng tâm.

Một là, tăng cường công tác chỉ đạo toàn hệ thống chính trị và người dân thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM.

Hai là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về chương trình xây dựng NTM.

Ba là, nỗ lực cao nhất trong xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững của chương trình xây dựng NTM.

Bốn là, đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu cơ chế chính sách tạo động lực cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM bền vững theo hướng phân cấp trách nhiệm.

Năm là, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển hợp tác xã (HTX) theo hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị và kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu; tổ chức sản xuất hàng hoá quy mô lớn, xây dựng thương hiệu, tạo thuận lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư; thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng NTM…

Sáu là, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng NTM, phát triển hạ tầng nông nghiệp và nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường nông thôn.

Bảy là, phát động sâu rộng phong trào “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM”, phổ biến các mô hình tiên tiến, kinh nghiệm và sáng kiến xây dựng NTM để tiến hành nhân rộng.

Cần cơ chế phù hợp tạo động lực phát triển                                                                                                             

Trên cơ sở thực trạng của vùng ĐBSCL nói chung và Vĩnh Long nói riêng, Sở NN và PTNT Vĩnh Long đề xuất chính phủ quan tâm ban hành cơ chế, chính sách cho vùng ĐBSCL tạo động lực cho vùng ĐBSCL phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách với các vùng đồng bằng khác trong cả nước.

Theo đó, cần thiết làm rõ phương thức hỗ trợ nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị phát triển ngành nghề nông thôn gắn với du lịch sinh thái; cơ chế, chính sách cải thiện môi trường nông thôn.

Ngoài ra, hiện bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu có rất nhiều nội dung gây khó khăn cho địa phương trong việc xây dựng dựng tiêu chí cũng như thẩm định, đánh giá. Vì vậy, rất cần thiết ban hành nhóm tiêu chí cho từng lĩnh vực cụ thể, khi đạt tiêu chí ở lĩnh vực đó sẽ được xét công nhận kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, tỉnh rất cần cơ chế, chính sách liên quan đến phân bổ nguồn lực cho giai đoạn thực hiện xã NTM nâng cao và NTM kiễu mẫu cho giai đoạn tiếp theo một khi đã đạt được chuẩn xã NTM. Vĩnh Long cũng cần sự hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện các tiêu chí có liên quan đến đầu tư xây dựng nhằm nâng cao tính khả thi, đảm bảo nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh các nội dung có liên quan đến đầu tư xây dựng thuộc tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá.

Minh Kiệt