Tin nổi bật

Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tổ chức chương trình: Chào mừng 1010 năm Thăng Long Hà Nội và Diễn đàn Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Doanh nhân trong thời đại 4.0 và Hội nhập Quốc tế

3:04 sáng | 02/03/2020

Được sự đồng ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI, Trung tâm Văn hóa Doanh nhân sẽ là đơn vị tổ chức chương trình: Chào mừng 1010 năm Thăng Long Hà Nội và Diễn đàn Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Doanh nhân trong thời đại 4.0 và Hội nhập Quốc tế.

Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ IX của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước đã nhấn mạnh: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy ý thức và tinh thần dân tộc, động viên toàn dân, trước hết là các doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng và phát triển các thương hiệu Việt Nam có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế”.

VHDN là nền tảng quyết định sự phát triển bền vững của từng doanh nghiệp và của cả nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Một thương hiệu tốt không chỉ là tài sản của doanh nghiệp, mà còn là tài sản của quốc gia. VHDN làm nên thương hiệu và quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, thì phát triển VHDN là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phát triển VHDN gắn với xây dựng thương hiệu DN luôn đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ và đề cao đạo đức doanh nhân. Văn hóa doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ bởi ý chí, trí tuệ, đạo đức và tầm nhìn của người lãnh đạo doanh nghiệp. Văn hóa doanh nhân xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp, những chuẩn mực văn hoá doanh nhân hiện đại được phản ánh đầy đủ các yếu tố về tri thức, phẩm chất, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Năm 2020 là năm đầu tiên bước vào thập niên mới và là năm có nhiều ngày Lễ lớn trọng đại của dân tộc. Nhằm hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020) và 1010 năm Thăng Long Hà Nội (1010 – 2020).

Với ý nghĩa trên, Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức chương trình: Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội và Diễn dàn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam trong thời đại 4.0 và hội nhập quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức biểu dương: “Doanh nhân, Doanh nghiệp Văn hóa trong thời đại công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế” cho các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

Chương trình dự kiến diễn ra trong tháng 06/2020, trân trọng kính mời các Doanh nhân, Doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình.