Hậu Giang

DHG PHARMA: Vì sao cần quốc tế hóa tiêu chuẩn thuốc Việt?

2:54 sáng | 13/06/2019
DHG PHARMA thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc dành cho người dân cả nước. Như ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ bệnh nhân nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ tấm lòng vàng”,...