Trà Vinh

Huyện Càng Long: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

8:15 sáng | 13/12/2018
Từ trước năm 2007, nhìn chung đời sống của đại bộ phận người dân nông thôn tại huyện Càng Long còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập đầu người chỉ đạt 7,3 triệu đồng/người/năm. Song, sau thực hiện Nghị quyết...