ĐẠI HỘI VCCI LẦN THỨ VII

Chuyển đổi số để hướng tới tương lai bền vững

9:43 sáng | 01/01/2022
Tham luận tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) khẳng định, Cách mạng công nghiệp...