Bạc Liêu

Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bạc Liêu: Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua

10:54 sáng | 22/12/2017

Năm 2016 qua, Ban Thi đua khen thưởng (TĐKT) thành phố Bạc Liêu đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, gắn liền với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo” góp phần vào kết quả đáng khích lệ của thành phố trong tấ́t cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Theo đánh giá của Ông Tạ Hoàng Nhiệm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Bạc Liêu: “Trong những năm qua, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã đổi mới và đem lại hiệu quả rõ rệt. Phong trào thi đua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, lan toả ở tất cả các vùng miền, tạo động lực thúc đẩy nhân dân trong tỉnh  phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh hàng năm; hệ thống chính trị giữ được ổn định, đô thị và nông thôn đổi mới theo hướng tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất và tinh thần”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác TĐKT trong giai đoạn xây dựng đất nước hiện nay,  tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng như: Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, hướng dẫn… phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017 diễn ra nhiều sự kiện nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa và thể thao; đây cũng là năm có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng. Bên cạnh đó, năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy những truyền thống thi đua yêu nước, công tác thi đua – khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong năm qua có bước đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đặc biệt là sự kiện đăng cai tổ chức thành công Lễ Hội Dạ Cổ Hoài Lang, sự kiện quốc gia 2016, đã tạo ấn tượng mạnh đối với du khách trong và ngoài nước. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, củng cố và giữ vững. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, sau khi kết thúc giai đoạn 1, 2011 – 2015 Bạc Liêu có 10 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, có 25 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí và đặc biệt hiện nay Huyện Phước Long đang hoàn chỉnh thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016 – 2020.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, và thi đua theo đợt. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhận thức đầy đủ vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua và ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, tôn vinh và biểu dương “Doanh nghiệp xuất sắc” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bạc Liêu. Đặc biệt, tỉnh đã kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến. Hội đồng TĐKT tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu và các cơ quan văn hoá, truyền thông của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình mới, những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mớ với nguyên tắc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng và kịp thời khen thưởng đến người lao động trực tiếp.

Trong thời gian tới, Bạc Liêu tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác đối với từng cán bộ, Đảng viên và từng người dân.