CLB văn hóa doanh nhân

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước: Vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội

5:00 sáng | 07/11/2017

Chính sách BHXH, BHYT được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, với vai trò là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; thời gian qua BHXH tỉnh Bình Phước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nhất là công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Vượt chỉ tiêu BHYT toàn dân do Thủ tướng Chính phủ giao

Theo số liệu của BHXH Bình Phước, năm 2016, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 707.874 người (độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 74,74%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg và HĐND tỉnh giao); Tính riêng 8 tháng đầu năm 2017, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 767.742 người, tăng 14,97% so với cùng kỳ 2016. Song song với công tác phát triển đối tượng tham gia, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN cũng được BHXH tỉnh đẩy mạnh bằng những giải pháp tích cực và hiệu quả. Hằng năm số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2016, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.978.128 triệu đồng, đạt 102,34% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 23,28% so với năm 2015; Trong 8 tháng đầu năm 2017, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.336.512 triệu đồng, đạt 63,16% kế hoạch, tăng 21,14% so với cùng kỳ năm 2016.  

BHXH tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua Hệ thống Bưu điện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đến tận tay đối tượng thụ hưởng, không bị thất thoát kinh phí. Số chi từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT tăng hàng năm, quyền lợi của người tham gia BHYT được nâng lên, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT ngày càng tốt hơn, quyền lợi KCB của người có thẻ BHYT ngày càng được mở rộng, giúp người tham gia BHYT được giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi chẳng may bị bệnh. Tổng số chi BHXH, BHYT, BHTN 08 tháng đầu năm 2017 là 894.742 triệu đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016).

Ông Mai Văn Tiến, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, BHXH Bình Phước chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên từng lĩnh vực công tác. Đồng thời, BHXH Tỉnh chủ động đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt đẩy mạnh công tác giám định, thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định”.

Bên cạnh đó, để triển khai các bước trong quy trình thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam; ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Để thực hiện quy trình rà soát, bàn giao sổ BHXH theo đúng quy định của pháp luật, BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn ban hành các văn bản hướng dẫn BHXH các huyện, thị, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động đảm bảo đúng quy trình, quy định. Nhìn chung, các đơn vị trong toàn ngành BHXH tỉnh đã tích cực, quyết liệt thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động với phương châm: “Vừa đảm bảo chất lượng vừa đẩy nhanh tiến độ”.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của ngành, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách, thời gian qua BHXH tỉnh đã đẩy mạnh CCHC với phương châm cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức và cá nhân đến giao dịch công tác. Trong đó chú trọng vào việc cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng hành chính và chất lượng dịch vụ công. Việc áp dụng mô hình “Một cửa liên thông” trong toàn hệ thống BHXH tỉnh từ năm 2009 đến nay đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, nhiều thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc luôn được đổi mới theo hướng đơn giản, hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho đơn vị, thời gian giải quyết công việc được rút gọn. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả TTHC của BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã và công bố trên Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. 

Đến nay, có 92,5% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh sử dụng giao dịch hồ sơ điện tử và có 95% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao nhận hồ sơ qua hệ thống bưu điện. Từ tháng 4/2015 đến nay, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, triển khai hệ thống giao dịch điện tử trong các lĩnh vực thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Từ tháng 5/2017, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH Bình Phước đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công tác.

Ngành cũng đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, từng bước thực hiện có hiệu quả thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Theo Giám đốc BHXH tỉnh Mai Văn Tiến, hiện toàn ngành đã có mạng WAN để kết nối phần mềm nghiệp vụ đảm bảo an toàn, chính xác và nhanh chóng; các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH tỉnh đều được thực hiện trên các phần mềm, giúp cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo luôn được chính xác và kịp thời. BHXH tỉnh đang sử dụng khoảng 9 phần mềm nghiệp vụ như: Phần mềm hệ thống quản lý thu và sổ thẻ; phần mềm tài chính – kế toán; phần mềm QLCHI (quản lý đối tượng hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng); phần mềm xét duyệt chế độ; phần mềm xét duyệt OĐTS; phần mềm Tiếp nhận hồ sơ; phần mềm lưu trữ hồ sơ BHXH NET; Hệ thống Thông tin Giám định BHYT; phần mềm hệ thống quản lý văn bản. Đến nay đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu chi phí KCB BHYT lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin Giám định BHYT và bắt đầu từ quý II/2017, BHXH tỉnh thực hiện thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

Bên cạnh đó, công tác đổi mới, đẩy mạnh tuyên truyền đã được BHXH tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng như xây dựng các cụm panô, áp phích, phát hành các loại tờ rời, tờ gấp tuyên truyền; phối hợp với báo đài địa phương mở chuyên trang, chuyên mục về “BHXH, BHYT và cuộc sống”. BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh tổ chức các cuộc thi, ngày hội tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT cho công nhân tại các khu công nghiệp. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân về Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thực hiện,… Qua đó giúp nhân dân hiểu được bản chất, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, không vì lợi nhuận của chính sách BHYT để tích cực tham gia, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Anh Thi