Khu CN - Khu Kinh Tế

Đội ngũ doanh nhân Tây Ninh ngày càng trưởng thành trong hội nhập

2:11 sáng | 07/11/2017

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH và hội nhập quốc tế, 5 năm qua đội ngũ doanh nhân thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và đi lên CNH – HĐH của tỉnh nhà.

Tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy và căn cứ vào Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 22/5/2012 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, CNVC lao động chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH và hội nhập quốc tế.

5 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đều thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng Đề án sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của UBND tỉnh, bước đầu gặt hái được những kết quả đáng khích lệ; từng bước đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện nguyên tắc tự chủ và tự chịu trách nhiệm về vốn. Đa số các doanh nghiệp tăng thêm vốn và cơ sở vật chất, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Với nỗ lực của bản thân doanh nghiệp và sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Đảng ủy Khối, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT – XH tỉnh nhà.  Trong 5 năm 2011 – 2016, các doanh nghiệp trong Khối nộp thuế 11.821 tỷ đồng, bình quân hằng năm đạt 35,5% trên tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Các doanh nghiệp trong Khối luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức có chuyên môn nghiệp vụ cao; phát triển nhanh về số lượng và nâng cao về chất lượng. Trong 5 năm qua, cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh nhà với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh cho biết việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW, lãnh đạo tỉnh thường xuyên tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân luôn bình đẳng với doanh nghiệp Nhà nước trong tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh tế; công khai minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước để các doanh nghiệp thực hiện đúng pháp luật. Về phía Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trong Khối, trong khu vực Đông Nam Bộ nhằm tạo môi trường để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin về ngành nghề, thế mạnh, nhu cầu hợp tác. Chọn cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế (“Vấn đề thị trường, rào cản thương mại và các chính sách thu hút đầu tư”, “Vấn đề cam kết WTO về nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đầu tư”); tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về các vấn đề nóng của doanh nghiệp; phổ biến các cơ chế, chính sách mới… do Sở Công Thương tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, phát triển sản xuất kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác tuyên truyền, vận động cũng được Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện để doanh nhân trong Khối tham gia học tập những kiến thức cần thiết về kinh doanh, pháp luật và trách nhiệm xã hội, từng bước tiếp cận những chuẩn mực pháp luật quốc tế, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; qua đó tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển KT – XH của tỉnh, góp phần thực hiện CNH – HĐH và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, nâng cao trách nhiệm của doanh nhân với cộng đồng xã hội.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

Đi đôi với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong 5 năm qua công tác tổ chức xây dựng Đảng và bồi dưỡng, phát triển đảng viên cũng luôn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh quan tâm đẩy mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy đã giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, góp phần xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện có hơn 1.829 đảng viên/gần 100.000 công nhân lao động; sinh hoạt ở 42 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc; trong đó có 02 đơn vị loại hình cơ quan, 18 doanh nghiệp trực thuộc Trung ương, 10 doanh nghiệp trực thuộc tỉnh và 12 doanh nghiệp tư nhân. Bí thư Tuyết chia sẻ: “Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà những năm qua công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn nhất là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Trước tình hình đó, Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở trong Khối đã tập trung tìm các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Đảng trong doanh nghiệp”.

Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo và coi đây là nhiệm vụ then chốt, kiên trì thực hiện. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân, chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân; đồng thời cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng đối với đội ngũ doanh nhân bằng các chương trình hành động thiết thực. Chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao giác ngộ chính trị cho người lao động; đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác đảng trong các loại hình doanh nghiệp; hướng dẫn để các đoàn thể phối hợp tốt với chủ doanh nghiệp góp phần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp phát triển bền vững; nhờ vậy mà đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động không ngừng nâng cao.

Có thể nói qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã có những bước tiến đáng khích lệ và ngày càng trưởng thành hơn. Sự trưởng thành đó thể hiện trong chính những đổi mới về nội dung hoạt động, hình thức triển khai, công tác xây dựng Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần vào việc thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Đây cũng chính là bệ phóng quan trọng để Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực, phối hợp cùng doanh nghiệp – doanh nhân ngày càng phát triển, tự tin khẳng định vị thế trên thương trường và góp sức mình vào công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương Tây Ninh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cường Nguyễn