Bạc Liêu

Huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu: Xây dựng theo hướng Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

10:44 sáng | 22/12/2017

Huyện Vĩnh Lợi được chia tách theo Nghị định số 96/2005/NĐ-CP ngày 26/7/2005 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2005. Vĩnh Lợi là huyện cửa ngõ của tỉnh Bạc Liêu có diện tích là 25.104 ha. Tính đến ngày 31/12/2015 Huyện Vĩnh Lợi có dân số 101.531 người (trong đó thành phần nữ là 50.670 người), toàn huyện có 21.956 hộ chủ yếu là lao động nông nghiệp. Huyện Vĩnh Lợi là điểm thứ 2 của Tỉnh Bạc Liêu đựa lựa chọn là Huyện điểm xây dựng Nông thôn mới.

Những kết quả nổi bật

Theo ông Trần Văn Út – Bí thư Huyện Ủy Huyện Vĩnh Lợi: “Thực hiện theo Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh Ủy Bạc Liêu, trong thời gian tới Huyện sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng NTM, thực hiện tái cơ cấu ngành theo đó tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, cũng theo đó đẩy mạnh tập trung cải tạo, nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng Huyện, nâng tầm phát triển ngành Du lịch trong toàn huyện”.

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lợi đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp có bước phát triển, đã chỉ đạo xây dựng và hình thành các vùng sản xuất tập trung, bước đầu tạo được mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, tích cực đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, xã Châu Thới đạt 16/19 tiêu chí; xã Vĩnh Hưng  đạt 14/19 tiêu chí; xã Châu Hưng A đạt 13/19 tiêu chí; xã Vĩnh Hưng A đạt 12/19 tiêu chí; xã Hưng Hội, Hưng Thành, Long Thạnh đạt 11/19 tiêu chí.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng khá; dịch vụ có bước phát triển. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản có chuyển biến. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tập trung đầu tư. Giáo dục – đào tạo có nhiều tiến bộ; hệ thống y tế được hiện đại hóa, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được tăng cường; các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT có chuyển biến tích cực; giải quyết việc làm, vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo đạt nhiều kết quả (giảm hàng năm 2%). Quốc phòng an ninh được củng cố; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động của các cơ quan tư pháp đạt hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từng bước nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy và mở rộng. Huyện đã tranh thủ được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp cộng tác của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chủ động tái cơ cấu nông nghiệp

Xây dựng huyện theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Huyện Vĩnh Lợi phát huy tối đa hiệu quả từ việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn để xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với từng địa bàn; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị trên 1 đơn vị diện tích canh tác. Xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa lớn chuyên canh tập trung gắn với bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Định hướng cho nông dân phát huy vai trò tự chủ kinh tế hộ, đồng thời chủ động liên kết, hợp tác tổ chức sản xuất, tiếp tục đẩy nhanh và tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới theo lộ trình và kế hoạch bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của huyện, ưu tiên hướng vào xây dựng các công trình y tế, giáo dục, văn hoá, nước sạch, môi trường, giao thông và phục vụ sản xuất. Trên cơ sở các cụm công nghiệp đã được phê duyệt, huyện tiếp tục nỗ lực và phối hợp với các ngành của tỉnh tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp từ các thành phần kinh tế sớm đầu tư. Đồng chí Trần Văn Út cho biết: “ Đặc biệt huyện chú trọng phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; công nghiệp cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; phát triển ngành nghề truyền thống góp phần giải quyết việc làm cho người lao động.”

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ Huyện Vĩnh Lợi chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch; phát triển mạnh mẽ các ngành nghề, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, phục vụ đời sống dân sinh, góp phần giải quyết việc làm và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động sang công nghiệp và dịch vụ.

Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị cũng như nhân dân Huyện Vĩnh Lợi cùng đoàn kết, xây dựng. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra để xây dựng quê hương Vĩnh Lợi ngày càng giàu đẹp, văn minh.