Tin nổi bật

Mời tham dự Diễn đàn: Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

3:29 sáng | 25/09/2023

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có nhiều tài nguyên để phát triển kinh tế. Việc thu hút các nhà đầu tư lớn đến với vùng đất này đang được các tỉnh đẩy mạnh triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cũng có nhiều bất lợi như: vị trí địa lý xa xôi, giao thông một số tỉnh còn chưa phát triển, không gian kinh tế còn bị chia cắt bởi địa giới hành chính… chưa hấp dẫn các nhà đầu tư so với các vùng khác.

Ngày 10/02/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Ngày 01/8/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW. Nghị quyết đã đặt ra những những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thể chế phát triển và liên kết vùng, đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Nhằm góp phần phát huy lợi thế kinh tế của vùng, đặc biệt là kết nối giữa các doanh nghiệp trong vùng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư, tạo hiệu quả lan tỏa cho Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn: Liên kết doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

– Thời gian: 13h30 – 17h00, Thứ Tư, ngày 27/09/2023

– Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Ban Tổ chức Diễn đàn kính mời đại diện quý Doanh nghiệp tham dự chương trình.