Tin nổi bật

Phát huy nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

5:14 sáng | 21/11/2022

VHDN – Cách đây 50 năm, Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Quân và dân ta đã tiến hành một chiến dịch phòng không quy mô lớn chống lại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Đây là sự kiện có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến thắng của đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, trong đó sức mạnh chính trị – tinh thần giữ vai trò quyết định.

 Nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Có nhiều nhân tố làm nên Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vang dội, trong đó chính trị – tinh thần Việt Nam là nhân tố cốt lõi, được biểu hiện trên những nội dung chính sau đây:

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sự chỉ đạo chiến lược tài tình, sắc bén của Đảng. Khẳng định sức mạnh vô địch của nghệ thuật lãnh đạo kết hợp chiến tranh nhân dân với khoa học, nghệ thuật quân sự độc đáo và phương thức tiến hành chiến tranh cách mạng; được vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh, ý chí quyết đánh và đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, ý chí và trí thông minh, sáng tạo, nỗ lực phi thường của quân và dân ta. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần khơi dậy lòng tự tôn, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Biên đội Mig-21 rút kinh nghiệm sau trận bắn rơi F-4 yểm hộ cho các lực lượng đánh

B-52, ngày 27-12-1972

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của ý chí quyết đánh, dám đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của dân tộc ta. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân, tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp.

Phát huy nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay

Trải qua hơn 20 năm đầu thế kỷ XXI, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sức mạnh của nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị thời đại, để “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết quả của 35 năm đổi mới, “chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tuy nhiên, “Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Để phát huy nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ra sức phát huy tốt các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam”. Khuyến khích nhân dân tham gia chủ động, tích cực, thực chất đóng góp trí tuệ, sức lực và tài năng của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, quyết tâm đạt được mục đích tốt đẹp mà Đảng đã đề ra. Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa…. Tạo mọi điều kiện để mỗi người dân được phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. 

Hai là, phát huy tối đa nhân tố con người, đặt con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển.

Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt.

 Tự vệ Nhà máy Dệt kim Đông Xuân ra sức luyện tập kỹ thuật – đơn vị đã góp phần cùng quân và dân Thủ đô bắn rơi 5 máy bay Mỹ trong ngày 16-4-1972

Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ba là, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đất nước.

“Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh,.. là quan trọng nhất”. Phát huy giá trị, thế mạnh của hệ thống các nguồn lực trong nước, nhất là những điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, dân cư và lao động, hệ thống kết cấu hạ tầng, đường lối và chính sách,… Các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng đưa Nghị quyết Đại hội III của Đảng vào cuộc sống, biến các quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ. Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam. Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…

“Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”. Khuyến khích tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, từ đó, có hành động hiệu quả để “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên”, chọn được con đường đi đúng nhất, ngắn nhất để tăng tốc phát triển.

Bốn là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Chiến sĩ Sư đoàn 367 hôm nay tiếp bước truyền thống của Quân chủng Phòng không – Không quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Kết luận

Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX, viết tiếp trang sử vẻ vang của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước trong thời đại mới. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, để lại nhiều bài học quý, nhất là bài học về phát huy nhân tố chính trị – tinh thần. Đây vừa là nguyên nhân, vừa là kinh nghiệm có giá trị thực tiễn xuyên suốt, rất cần được tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thiếu tá, ThS NGUYỄN QUANG BÌNH