Tin nổi bật

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam

5:22 chiều | 03/11/2023

Chiều 3/11, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tổ chức Hội thảo Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam năm 2023. Hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VHDN

Tại Hội thảo, gần 200 đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh: “Năm 2014, VCCI đã thành lập Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam và suốt gần 10 năm qua đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để phát triển các doanh nghiệp gia đình. Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị mới ban hành ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, một nội dung rất quan trọng để bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”.

“Căn cứ định hướng này của Nghị quyết, có thể thấy việc phát triển các doanh nghiệp gia đình là rất quan trọng, vì đây chính là một nguồn để hình thành đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, vì vậy có thể hiểu các doanh nghiệp gia đình chính là một bộ phận quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc. Đây là nội dung quan trọng để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ”, ông Phạm Tấn Công cho biết thêm.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: VHDN

Sau 37 năm đổi mới, nước ta đã hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu, với số lượng trên 900 nghìn doanh nghiệp, trên 20 nghìn hợp tác xã và trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng trong thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, góp phần đưa nước ta từ một quốc gia kém phát triển, lạc hậu thành nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, nằm trong Top 20 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.

Doanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng, chiếm 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ. Đây chính là nguồn để hình thành đội ngũ doanh nghiệp lớn mạnh của đất nước. Doanh nghiệp gia đình cũng là hình thức kinh doanh chủ yếu trên thế giới. Các doanh nghiệp gia đình luôn nổi trội ở uy tín, luôn phát triển mạnh mẽ qua nhiều thế hệ. Do đó, chúng ta cần xây dựng và thực hành đạo đức kinh doanh, góp phần hình thành bản sắc văn hóa riêng của doanh nhân Việt Nam.

Nhà sử học Dương Trung Quốc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VHDN

Mỗi doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài thì giá trị văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cần được khẳng định. Xây dựng văn hóa kinh doanh được VCCI coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, cũng là thách thức vô cùng to lớn, mất nhiều thời gian, mất nhiều thế hệ. Chúng ta cần lan toả văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp. Việc tăng cường xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình sẽ góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh tạo nền tảng cho việc phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vững mạnh xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội thảo đã nghe các chuyên gia chia sẻ về các nội dung liên quan đến xây dựng và định vị văn hóa doanh nghiệp gia đình, xây dựng văn hoá doanh nghiệp gia đình, xây dựng người kế nghiệp trong các doanh nghiệp gia đình. Các chuyên gia khẳng định, doanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam. Một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc là việc hình thành, nuôi dưỡng nhân cách, văn hóa, xây dựng và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong các gia đình doanh nhân.

Tại Hội thảo, ông Phạm Đình Đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái khẳng định, doanh nhân Việt cùng với gia đình của mình có đủ bản lĩnh, tâm tài trí để phát triển và đã sẵn sàng gánh vác sứ mệnh tiên phong phát triển kinh tế, với tinh thần tự cường, tự tôn dân tộc và khát vọng nâng cao vị thế của đất nước trở thành một quốc gia độc lập hùng cường và thịnh vượng.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam Phạm Đình Đoàn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VHDN

Tại Việt Nam, trong tương lai, các doanh nghiệp gia đình Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ vì tìm năng còn rất lớn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, doanh nghiệp gia đình ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

Văn hoá gia đình, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là phúc lợi tinh thần, có quan hệ hữu cơ với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đằng sau thành công của một doanh nhân là một gia đình văn hóa. Lúc đó văn hoá gia đình trở thành tài sản đặc trưng của doanh nghiệp gia đình. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình là mục tiêu chiến lược, phù hợp yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Nguồn: nhandan.vn