Khu CN - Khu Kinh Tế

Huyện ủy Hòa Thành chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế – xã hội

2:23 sáng | 07/11/2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Đảng bộ huyện Hòa Thành luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cũng như góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đài Thy – Bí thư Huyện ủy trao quà cho các em thiếu nhi trong chiến dịch tình nguyện hè 2017

Tập trung phát triển kinh tế – xã hội

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, Hoà Thành tập trung thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp nhựa hóa các tuyến đường giao thông, phát triển hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng công cộng. Đáng chú ý là trung tâm thương mại Long Hoa đã được khởi công xây dựng theo mô hình truyền thống. Thị trấn Hòa Thành đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV. UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Hòa Thành đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Mạng lưới y tế, trường học trên địa bàn huyện được củng cố thường xuyên.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện được quan tâm triển khai thường xuyên. Tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở Hòa Thành giảm còn 2,29% (đầu nhiệm kỳ 2,43%) với hơn 150 hộ thoát nghèo. Toàn huyện cũng đã xây tặng 9 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 17 căn nhà cho các đối tượng chính sách, người có công. Trong 2 năm 2015-2016, huyện mở hơn 27 lớp đào tạo nghề cho trên 840 lao động nông thôn và vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ưu tiên tuyển lao động địa phương vào làm việc. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng đông đảo người dân huyện Hòa Thành đã chung tay, góp sức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nhiều chuyển biến mới trong nông nghiệp, nông thôn; đời sống nông dân được nâng lên. Toàn huyện hiện có 3/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Long Thành Trung, Long Thành Nam, Long Thành Bắc).

Theo đồng chí Nguyễn Đài Thy Bí thư Huyện ủy Hòa Thành, trong thời gian tới, Hòa Thành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy dân chủ, công bằng xã hội, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế toàn diện, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, văn minh; huy động nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; tạo bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh.

 Để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho cả nhiệm kỳ, Đảng bộ Huyện tập trung triển khai Đồ án quy hoạch chung đô thị huyện Hòa Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ thi công trung tâm thương mại Long Hoa; xây dựng Đề án nâng cấp huyện Hòa Thành lên thị xã. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực mang tính đột phá để phát triển kinh tế – xã hội huyện Hòa Thành giai đoạn 2017-2020. Trong đó, huyện xác định 3 lĩnh vực trọng tâm: phát triển hạ tầng – du lịch – xúc tiến đầu tư, lĩnh vực khuyến học – khuyến tài và cải cách hành chính.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Ngoài việc tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng bộ huyện Hòa Thành còn đặc biệt chú trọng vào công tác xây dựng Đảng, làm nền tảng chính trị vững chắc, đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Theo đó, trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện giai đoạn 2016 – 2020, từ đó chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh cho cán bộ, đảng viên, nhất là triển khai Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy được thực hiện tốt, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho thấy, 50% tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh; 41,38% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8,57% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 87,19% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14,52% cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 80,45% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2017, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện Hòa Thành xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đạt 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, không có chi, đảng bộ yếu kém; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; kết nạp 134 đảng viên mới; tập hợp quần chúng vào tổ chức đạt 73% đối tượng cần tập hợp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ Huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Cường Nguyễn