Bạc Liêu

Du lịch: Một trong năm trụ cột kinh tế của Bạc Liêu

2:44 sáng | 14/06/2019
Quan điểm của Bạc Liêu là đưa du lịch trở thành một trong năm trụ cột phát triển kinh tế-xã hội và là động lực thúc đẩy phát triển các ngành khác.Mục tiêu của tỉnh là đón 3 triệu lượt...